Реферати
Доклади
Курсови работи
Дипломни работи
Есета
Лекции
... и много други документи

 

 

 
       
Back to Referatite.com     ИзтеглиБизнес план - на: еоод “хляб и хлебни изделия” - гр. благоевградЮгозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград

Икономически факултет

БИЗНЕС ПЛАН

На: ЕООД “Хляб и хлебни изделия” - гр. Благоевград

Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna. Можете да го изтеглите от Помощни програми на Атхива на Referati-bg.com

гр. Благоевград, `00

Увод

С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД - гр. Благоевград за период от три години. Данните посочени в този бизнес план са ни предоставени от счетоводството на дружеството.

В основни линии ние ще разгледаме основните аспекти на финансовото състояние на дружеството, ще анализираме средата в която то работи като погледнем както вътре в самото предприятие така и отвън(доставчици, клиенти и т.н.), ще обърнем внимание на макро и микроикономическата среда, ще се опитаме да опишем и посочим начини за развитие на техническото състояние на сгради и производствено оборудване, не на последно място ще обърнем внимание и на мениджмънта на дружеството.

Екипа ни си поставя пред себе си изготвянето на бизнес програма с основна задача развитието на дружеството за срок от 3 години.

Исторически данни за “Хляб и хлебни изделия” ЕООД

Предприятието “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” е създадено през 1971 год. и е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с решение № 2342/04.05.1992 год. от Благоевградски окръжен съд. Основен предмет на дейност на дружеството е производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, безалкохолни напитки, транспортна дейност, търговия в страната и външноикономическа дейност. Предприятието разполага с добра производствена база, четири търговско промишлени обекта - три в гр. Благоевград и един в с. Логодаш, три търговски обекта на територията на гр. Благоевград, собствен транспорт - 12 автомобила, в т.ч. един брашновоз, 10 коли за снабдяване с продукция в търговските обекти и един автомобил който се използва за административни цели.

Производствения процес в предприятието е разположено в четири цеха:

1. Цех “Хляб”, в който се произвеждат основно хляб “Рила”, хляб “Струма” и “Галета”;

2. Цех “Закуски”, в който се произвеждат различен и разнообразен асортимент от закуски - произвеждат се около 25 артикула;

3. “Сладкарски цех” - производство на богат асортимент от десертни изделия - около 45 артикула;

4. Цех “боза” - производство на бутилирана, пакетирана и наливна боза.

В табличен вид сме представили реализираните количества продукция по цехове и реализираните приходи от продажби на същата за 1999 год. Както е видно от схемата основните приходи във фирмата са от цех “Хляб”, затова и в бъдеще не се предвижда преструктириране на това основно производство.

Описвайки дружеството не може да не посочим и социалната среда в която работят служителите на предприятието.

В дружеството има подписан колективен трудов договор, който стриктно се спазва от двете страни по договора “управител - синдикати”. Провеждат се периодично редица мероприятия за безопасни и здравословни условия на труд. На работниците всеки ден се полагат режийни пари в размер на 0,65 лв. През периода на платения годишен отпуск всеки зает получава по 3,30 лв. на ден отпуск. Съгласно наредбата за безплатното работно облекло на трудещите се раздават облекла съобразно изискванията на същата наредба. На нощната смяна в предприятието е осигурен безплатен транспорт преди започване на работното време. Въпреки, че в предприятието има губещи производства политиката на фирмата е чрез преливане от другите печеливши дейности да се запазят тези производства с цел извеждането им поне към нула и да се запазят заетите в тези дейности. Съгласно наредбата по техническа безопасност и охрана на труда за периода 01.06. до 30.08. на работниците се полагат и получават тонизиращи напитки - газирана вода.

Средният трудов стаж на заетите работници и служители е 17 - 18 години, което е гаранция за изграден добър опит и рутина в работата. Към първото тримесечие на 2000 год. средносписъчният брой на заетите работници и служители в дружеството е 105 човека, а средната работна заплата е 196,51 лв. Социалната политика в предприятието е насочена към запазване на броя на заетите лица, като през следващия тригодишен период е предвидено едно евентуално увеличение на заетите общо от около 9 души. Преимуществено ще се назначават млади хора от Община Благоевград, с цел приемственост в професията и постепенно подмладяване на персонала.

В настоящия бизнес план са разработени мерки за повишаване рентабилността и на губещите дейности и постепенното им превръщане в печеливши.

Целите, които авторът на настоящият бизнес план поставя в бъдеще пред дружеството са:

 • умело ръководство;

 • желание за развитие на дружеството;

 • висок професионализъм;

 • контакти с предприятията и фирмите от бранша;

 • познаване на проблемите в производството и търговията с хляб и хлебни изделия и професионалното им разрешаване;

 • ръководството, служителите и работниците в дружеството успешно биха реализирали една добра и обмислена бъдеща програма;

 • коректност в отношенията с партньорите и др.

І. Стратегия.

Стратегията на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД - гр. Благоевград се свежда до диверсификация на основното производство, подобряване на технологичната и материална база, което ще последва до подобряване качеството и разнообразяване на предлаганите продукти.

Нашия екип реши да приложи в своята перспективна разработка прилагането на Харвадската школа за стопанска стратегия.

1.Анализ на околната среда.

Важна част от стратегията на фирмата безспорно заема изследването на външната среда в последствие на което се определят целите на фирмата и вътрешната среда която зависи от външната.

А)Конкуренти - Пазара на който действа дружеството е наситен от много малки и малко по-големи фирми производители на хляб и хлебни изделия. Произвежданата продукция е от първа необходимост. Поради този факт в момента има 43 официално регистрирани хлебопроизводители. Съществува един факт, който има съществено значение, това е нелоялната конкуренция, т.е. наличието на фирми, който не са регистрирани по ЗДДС, макар че реализираните им обороти ги определят в тази графа. Спазването на всички разпоредби на Закона за счетоводство и другите нормативни актови под които подлежи да бъдат контролирани би направило цените на малките фурни - хлебопроизводителчета с много по-високи цени. Едни от тях са ЕТ “Чавдар Илиев” гр. Благоевград, “Фист” ООД гр. Блаогевград, ЕТ “Земя и хляб - Ст. Ганов” и др.

Б)Потребители.

Спецификата на продукта произвеждан от дружеството го прави с постоянно потребление - “хляба е основна част от потребителската кошница на българина”. Купувачи на продукцията произвеждана от “Хляб и хлебни изделия” ЕООД е почти всяко домакинство в Благоевград.

Основното потребление на хляб на пазара е на хляб тип “Рила” - направен от бяло брашно тип 500. Напоследък на пазара се появи търсене на здравословни продукти (такива който съдържат малко калории или по точно “диетични храни”). Това търсене трябва да бъде задоволено от местен производител което би намалило разходите за транспорт и би направило доставката му по синхронизирана.

В)Банки

Предприятието в момента няма натрупани задължения който да погасява. Предвид развитието на дейности в бъдеще се предвижда кандидатстване за получаване на банков кредит, предназначен за инвестиране в нова поточна линия за подобряване ефективността на производството.

Г)Общоикономически фактори

Много фактори влияят върху цената на хляба такива фактори са: цената на зърното, стойността на горивата. Всички суровини в това производство подлежат на влияние от световните пазари както зърното така и нефта в момента са под влиянието на световната икономика. Ниското ниво на икономическо развитие на сектора “земеделие” и неговата пряка зависимост от климатичните условия обуславя цената на зърното.

Въпреки всички тези неблагоприятни фактори в момента икономическата обстановка е благоприятна за това производство. Но поради засушаването през тази година (и очакваните сухи години) се очаква повишаване на цената на зърното и строг контрол върху износа му за други страни.

Д)Политически фактори

Въпреки всички инсинуации в пресата и електронните медиите смятаме, че политическата обстановка в момента е стабилна и позволява съставянето на стратегии за развитие на фирмата поне за 3 години напред. Промяната на данъчните закони ще позволи съвземане на фирмите производителите в бранша.

Трябва да се обърне внимание върху контрола на провежданата данъчна политика по отношение на фирмите който не регламентират своите доходи.

ІІІ.Глава трета.

Финансово състояние на фирмата и насоки за неговото подобряване.

Анализът на данните, характеризиращи текущото състояние на дружеството на база счетоводната информация, предоставена от предприятието към 31.12.1999г. и към

ß - ß "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"

н д, х т с н дж е н н б с и, п о п к 31.12.1999 г. и към първото тримесечие на 2000 год.

Към 31.12.1999 год. дружеството притежава дълготрайни активи по балансова стойност за 176 хил. лв., от които сгради и земи - 165 хил.лв., машини, съоражения и оборудване за 6 хил. лв. и стопански инвентар за 5 хил. лв. В края на годината има налични краткотрайни активи на обща стойност 66 хил.лв., в т.ч. материали за 62 хил. лв., продукция за 1 хил. лв. и стоки за 3 хил. лв. Вземанията са в размер на 16 хил.лв., от тях от продажби 4 хил. лв., съдебни и присъдени вземания - 10 хил.лв. и други вземания 2 хил.лв. Наличните парични средства в брой са в размер на 25 хил. лв.

“ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД е с основен капитал 31 хил. лв. Към края на годината предприятието има краткосрочни задължения за 92 хил. лв., от които:

- 25 хил. лв. задължения към доставчици;

- 17 хил. лв. задължения към бюджета;

- 33 хил. лв. задължения към персонала;

 • 16 хил. лв. задължения към социално осигуряване;

- 1 хил. лв. други краткосрочни задължения.

За 1999 год. дружеството е реализирало приходи от дейността в размер на 1341 хил. лв., от които 1336 хил. лв. приходи от продажби на продукция, 3 хил. лв. приходи от финансирания, 1 хил. лв. увеличение на продукцията и др.приходи в размер на 1 хил. лв. През годината са получени и извънредни приходи за 8 хил. лв и приходи от лихви в размер на 6 хил. лв. През отчетната година са извършени разходи общо за 1344 хил. лв., от които разходи за дейността 1338 хил. лв., финансови разходи 1 хил. лв. и извънредни разходи за 5 хил. лв. Структурата на разходите за дейността е следната:

Структурата на разходите в стойностно и %-но отношение на същите в общия размер на разходите за дейността през 1999 год. и към 31.03.2000 год.

РАЗХОДИ

1999 год.

1999 год.

31.03.2000

31.03.2000

Хил.лв.

%

Хил.лв.

%

Намаление на незавърш. Пр-во и р-ди за бъд. Периоди /Разходи за дейността

9

0,67

1

0,30

Разходи за материали / Разходи за дейността

845

63,15

221

65,58

Разходи за външни услуги / Разходи за дейността

55

4,11

13

3,86

Разходи за заплати / Разходи за дейността

241

18,01

65

19,29

Разходи за соц. Осигуравки / Разходи за дейността

148

11,06

30

8,90

Разходи за амортизации / Разходи за дейността

9

0,68

2

0,59

Други разходи / Разходи за дейността

13

0,97

2

0,59

Отч. Стойност на прод. Стоки и материали / Разходи за дейността

18

1,35

3

0,89

ОБЩО:

1338

100,00

337

100,00

Очертава се тенденция на увеличаване на относителния дял на материалите и работната заплата в разходите, а намаляване дела на външните услуги, амортизациите и другите разходи, което е показател за повишаване ефективността на производството.

През отчетната 1999 год. “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД е завършило със счетоводна печалба в размер на 11 хил. лв., а след начислението на дължимите данъчни задължения е акомулирана чиста печалба от 6 хил. лв. Паричният поток за годината е с изменение в положителна посока с 10 хил. лв.

Към 31.03.2000 год. реализираните приходи са 343 хил. лв., в т.ч. от основна дейност - 341 хил. лв. и извънредни приходи приходи - 2 хил. лв. Разходите за периода са 340 хил. лв., от които за дейността - 337 хил. лв. и извънредни разходи - 3 хил. лв. Отчетена е счетоводна печалба за периода в размер на 3 хил. лв.

Таблични схеми на приходите и разходите от основната дейност на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград и реализираните фи-нансови резултати за отчетната 1999 год. и към първото римесечието на 2000 год.

Както се вижда от двете таблици и за двата периода общият размер на приходите надвишава сумата на разходите, като реализираните печалби за периодите са съответно:

 • за 1999 год. чиста печалба в размер на 6 хил. лв.

 • за първото тримесечие на 2000 год. е реализирана счетоводна печалба в размер на 3 хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД

ПОКАЗАТЕЛИ

1998 година

1999 година

31.03.2000 година

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

0,01

0,01

0,01

Коефициент на рентабилност на собствения капитал

0,01

0,03

0,01

Коефициент на рентабилност на пасивите

0,03

0,07

0,01

Коефициент на капитализация на активите

0,01

0,02

0,00

Коефициент на ефективност на разходите

1,00

1,00

1,00

Коефициент на ефективност на приходите

0,99

0,99

0,99

Коефициент на обща ликвидност

1,00

1,16

1,16

Коефициент на бърза ликвидност

0,30

0,45

0,35

Коефициент на абсолютна ликвидност

0,20

0,27

0,18

Коефициент на финансова автономност

2,56

2,11

1,89

Коефициент на задлъжялост

0,39

0,47

0,53

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

За отчетните 1998, 1999, както и към 31.03.2000 коефициента на рентабилност на приходите от продажби на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград е положителна величина, тъй като дружеството за анализираните периоди реализира печалби. Стойността на коефициента е 0,01, което показва, че се поддържат оптимални темпове на производ-ство, позволяващо реализирането на приходи, които от своя страна са в състояние да покриват текущите разходи на предприятието и същевременно да са отчитат сравнително добри финансови резултати - печалба от дейността.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Анализът на ефективността на дружеството за периодите показва, че общите приходи надвишават общите разходи. Коефициента на ефективност на разходите е 1 и дружеството през трите периода реализира печалби. За новата година се очаква резултатите да са в същата положителна насока.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

За отчетните две финансови години, както и за периода 01.01. - 31.03.2000 год. и трите показатела за ликвидност са добри. Коефициента на обща ликвидност за 1998 год. е 1-ца, докато за 1999 и за периода на първото тримесечие на 2000 год. той е 1,16. Това е факт, който показва, че собствения оборотен капитал в дружеството е достатъчен за да се обслужват текущо краткосрочните задължения в предприятието. Показателен е и факта, че до момента “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград е дружество, което развива основната си дейност само и изключително със собствени средства и до сега не са ползвани търговски и банкови кредити.

ß

н м и м с п, ч в д и фирми, производство, дистрибуция, както и с с хляб и хлебни произведения с п к . частните в региона занимаващи се с подобен род дейност. По неофициални данни на територията на гр. Благоевград има официално регистрирани 43 хлебопроизводители и почти толкова които, не са регистрирани като търговци, но се занимават с такова производство. Характерното за тези производители е, че те не са регистрирани по закона за ДДС въпреки, че реализираните до сега обороти ги задължават за това и продават част от продукцията без да начисляват 20% данък върху стойността на изделията. Това прави тяхната продукция сравнително по-евтина от тази на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД и предпочитана от множество клиенти, въпреки не дотам добрите и вкусови качества и санитарни норми на производство.

От своя страна дружеството разполага със собствена лаборатория за анализ и контрол на готовата продукция. Нито едно от произведените артикули не излиза на пазара без предварително да е преминало през качествен контрол. При производсвото на целия разнообразен асортимент от стоки в дружеството задължително се спазват всички изисквания на БДС и санитарно-хигиенни изисквания. а “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” гр. Благоевград:

 • н добра производствена и с б;

 • Добре развити комуникационни връзки между отделните обекти и производствени корпуси;

 • Финансова автономност;

 • Собствена лаборатория за анализ и контрол на продукцията;

- Д и и т в р;

 • П н з;

 • Дружеството няма ползвани кредити, но с оглед бъдещата дейност на предприятието се предвижда да бъдат ползвани, като бъдат обезпечавани съгласно закона;

- Производствения корпус на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД ъв втора промишлена зона . , - 79.

- Морално изхабен и напълно авто парк;

- Частична необезопасеност в противопожарни отношения;

 • Неефективен двусменен режим на работа;

 • Висока себестойност на готовата продукция;

 • Неоптимизиран производствен процес, водещ до излишни разходи. Експлоатира се само една поточна линия за производство на хляб при реална възможност за въвеждане в производствения процес на втора, което ще доведе до снижаване на себестойността и до по-добри бъдещи финансови резултати.

, извършваната дейност на макро и микроикономическо равнище на общинска “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград следните:

МАКРОСРЕДА:

1. Ускорена приватизация и преструктуриране на икономиката;

2. Развиваща се пазарна инфраструктура;

3. Слаба поглъщаемост на пазара;

4. Предлагането силно надвишаващо платежоспособността на населението;

5. Нелоялна конкуренция;

6. Липса на технологични иновации;

7. Бавно трансформиране на бизнес-културата и др.

МИКРОСРЕДА:

1. Като цяло отрасъла в който дружеството развива основният си предмет на дейност е силно фрагментиран;

2. Активността в отрасъла и в частност при производството и реализацията на хляб и хлебни изделия се реализира най-вече чрез единични позиции за търговия на едро и “средно” и множество позиции за търговия на дребно;

3. Засега не са изградени търговски вериги за реализация на продукцията, които биха придали напълно различен облик на това производство в гр. Благоевград;

4. Конкуренцията в отрасъла се реализира между множество дружества в рамките на града /около 43 регистрирани хлебопроизводители на територията на гр. Благоевград/, като голяма част от тях са развили своя потенцил в помещения, който абсолютно не отговарят на изискванията и нормите за подобен род производство;

5. Много важен е факта, че конкуренцията между отделните производители се води в ценовата област и политика, а не чрез цялостно използване елементите на маркетинговата политика.

.

ДВАДЕСЕТ ФАКТОРА ИЗВЕДЕНИ ПО ТЕЖЕСТ С ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА, ОТЧЕТЕНА КЪМ НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ НА РАЗВИТИЕ НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД

Материална база

3

Комуникации

4,8

Продукт

5

Цени

-1

Квалификация на персонала

4

Традиции

2

Популярност

3,2

Марка

4,5

Автономност

0

Кредити

6

Собствен транспорт

2,2

Диверсификация

-4

Екология

3,5

Реклама

2

Заплащане на персонала

4

Стимулиране на продажбите

2

Мениджмънт

2,5

Социален имидж

3

Местоположение

5

Достъпност за трансп.средства

5,3

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ НА БАЗА РАЗРАБОТЕНАТА БИЗНЕС ПРОГРАМА ПО МОДЕЛА “СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ”

Диверсификация по пазари

Изпълнение на инвестиционната програма

Интензифициране на дейността

2000 2001 2002 2003 години

ЗА СЛЕДВАЩИЯ ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД

б т п п н о н с п. П щ з о с п н д - производство и реализация на хляб и хлебни изделия чрез наличните си производствени мощностти и чрез инвестиции в покупка на ново производствено оборудване, изградена търговска мрежа на територията на гр. Благоевград, собствен автомобилен транспорт, добре обучен производствен персонал, опитно и умело ръководство. м с е п, ч п н н с с ф, производствени фондове и н х н п д в , /възстановяване на загубените пазари в гр. Дупница и населените места в същата община/ и в з н п о.

ß

В условията на пазарната икономика качеството е основен фактор, от който се определя способността на един продукт да бъде продаваем на пазара. Доброто качество на произвежданата продукция в предприятието се постига чрез експлоатацията на ел. пеща /ПХЯ - 25 метра/ с капацитет на производство от 900 бр. хляб на час, закупена от Русия, в която вместо използвания преди време мазут сега като основно гориво се ползва ел. енергията и се запазва параобработката при изпичането на хляба, която е и по-екологично чист източник на енергия.

Стремежът на фирмата е в бъдеще да се закупи и друга пещ ПХЯ-25 - внос от Русия, което от своя страна ще доведе до снижаване на себестойността на продукцията и увеличаване рентабилността на производството чрез:

 • по-ефективното използване на ел.енергията - ще се избегне използването на ел. енергия в пиковите моменти, когато тя е най-скъпа, което става при сегашната експлоатация на единствената пещ в предприятието;

 • ще се съкрати времето за подаването на пара;

 • нощният труд ще се намали с 30 - 40%;

 • ще се увеличи количеството произвеждана продукция за ден, като производствения цикъл ще се програмира така, че винаги дружеството да има възможност да отреагира на търсенето и ще се предлага на пазара винаги топла продукция

Стратегията за бъдещата дейност на предприятието е насочена основно в производствената дейност - производството на различни видове хляб / ”Рила”, “Струма”, “Ръженопшеничен”, “Грахам”, “Пълнозър-нест”/, като се запази стремежа за извеждане на губещите производства от кризата.

- н н п п в ;

- з н т в с у ;

- п- п о 2001-2002 г. с п у н - . п р с цех за производство на боза, който не се намира в основния производствен корпус на предприятието и към който има предявени реституционни претенции относно собствеността му. Поради несигурността относно собствеността на имота и предявените реституционни претенции е планирано производственото оборудване от цеха да се премести в основния производствен корпус на дружеството във втората промишлена зона на гр. Благоевград.

Ф , . ;

- Н , ;

ß

1.

"ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" гр. Благоевград му :

 • Внедряване на нови технологии и нови асортименти с доказана рентабилност;

 • Разширяване на пазарите извън общината с асортименти с по-голяма трайност;

 • Разработване на нови асортименти продукция, съобразени с потребителското търсене

 • Усъвършенстване на опаковъчната техника, съобразно изискванията на новоприетият закон за храните от 30.09.1999 год. Предвидено е в недалечна перспектива покупка и на нова опаковъчна техника;

 • Етикирането на готовата продукция е важен момент в това производство. Предприятието има подадена заявка за регистрация на търговска марка за хляб “Рила” в Българската Стопанска Камара от 10.12.1999 год., а получаването на удостоверението за собствената търговската марка е въпрос на време;

 • Непрекъснато провеждане на мероприятията, свързани с входящия контрол по качеството на основните суровини, влагани в производството и изходящия контрол по качеството на готовата продукция, чрез добре оборудваната, собствена лаборатория за контрол по качеството;

- ;

 • ;

 • Пускането на пазара на нови асортименти като: сухите пасти “Боряна”, “Мечта”, “Палма”, “Преслав”, “Хавана”, производство на торти и пасти с намалено съдържание на захар, внедряване и усъвършенстване производството на “Мини кроасани” и др.

 • Не на последно място но и много важно е пускането на пазара на продукция /основно хляб и хлебни произведения/, съобразена със съвременните изисквания на световната здравна организация за здравословен начин на хранене.

2.

 • ;

 • Ценови нива по обеми;

 • ;

 • Възможност за разсрочено разплащане при реализацията на продукцията с клиенти като: детските градини от града и региона, училища, домовете за деца и юноши от региона, поликлиниката и районната болница в града.

3.

 • . , чрез собствения транспорт;

 • Нови пазари чрез търговски представители от града и региона;

 • В близко бъдеще в Благоевград в непосредствена близост до собствените търговски обекти на предприятието е предвидено изграждането на пунктове за продажба на наливна боза в съдове с вградени серпентини за охлаждане.

4.

- чрез местните медии - чрез регионалното радио “Благоевград”, местните радиа: “Стримон”, “FM+” и “Аура” и регионалния телевизионен канал “Око”, ТВ “Пирин”, вестник “Струма”;

- .

5.

ференциални цени за дългосрочните клиенти на фирмата.

6. И УПРАВЛЕНЧЕСКА СТРУКТУРА. ПЕРСОНАЛ

Към настоящият момент в “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД има заети 105 души персонал, като средната работна заплата към първото тримесечие на 2000 год. е 196,51 лв.

УПРАВИТЕЛ

Административно-управленчески

Персонал 14 служ.

Сътрудник

Одитор

Консултант

Цех “Хляб” 45 раб.

Цех “Закус-ки” - 16 раб.

Цех “Сладкар-ски” - 15 раб.

Цех “Боза” 2 раб.

ТПО 9 раб.

7.

- н ;

- ;

- .

7.1. ВЪТРЕШНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

- Висок социален статус на работещите;

- Вътрешна стимулираща система;

- Подобряване условията на труд.

8. ФИРМЕНА КУЛТУРА

Лоялност към фирмата, продукта и клиента.

9. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

 • Преоритетно използване на екологично чисти опаковки и консумативи за задължително въведената опаковка при такива производства с приетия от 30.09.1999 год. Закон за храните;

 • Използване на по-екологично чисти източници на енергия за основното производство - ел. енергия вместо мазут;

 • На първо време газификация на стария автопарк, а в по-близко бъдеще покупка на поне два микробуса за снабдяване на търговскте обекти в централната час на Благоевград;

 • Непрекъснат входящ и изходащ контрол на качеството на суровините и материалите, влагани в производството и на готовата продукция;

 • В перспектива е изграждането на утайници за пречистване на отпадните води.

СРАВНИТЕЛНА МАТРИЦА ПО ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА СПРЯМО

НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ НА РАЗВИТИЕ

Материална база

3

4,5

Комуникации

4,8

5,5

Продукт

5

6

Цени

-1

4,2

Квалификация на персонала

4

5

Традиции

2

4

Популярност

3,2

4,5

Марка

4,5

5,5

Автономност

0

3,5

Кредити

6

3

Собствен транспорт

2,2

4,5

Диверсификация

-4

*

4,8

Екология

3,5

5,2

Реклама

2

3,5

Заплащане на персонала

4

5

Стимулиране на продажбите

-3

3

Мениджмънт

2,5

4

Социален имидж

3

5,5

Местоположение

5

6

Достъпност за трансп.средства

5,3

5,5

2003 год.

ЛИТИКА

п- и с в с н мк о д п о н:

 • П ефективността и рентабилността на предприятието, чрез покупка на нова поточна линия за хляб внос от Русия, което ще доведе след себе си и до разширяване на ползвания до сега трафопост, чрез монтаж на нов трансформатор с мощност от 340 кVА. Предвидена е и евентуална покупка на нова опаковъчна машина, което и неминуемо условие за такова производство, поставено след приетия през м. септември 1999 год. Закон за храните;

 • Оптимизация на дейността на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД като цяло, чрез преместване на цех “Боза”, който в момента не е в района на дружеството в основния производствен корпус на предприятието;

 • Екологиятя - изграждане на утайници за пречистване на отпадните води, както и и газификация на ия автомобилен парк и покупка на нови, по-маневрени и икономични лекотоварни микробуси;

Целта е увеличаване на приходите на дружеството чрез високоефективни инвестиционни проекти.

р н п и з п - 140 хил. л, р п г к с:

 • 2001 год. - 18 хил. лева;

- 2002 год. - 60 хил. лева;

 • 2003 год. - 62 хил. лева

а 2001 год.

Покупка на транспортни средства, необхидими за снабдяване на търговските обекти в Благоевград. Предвидена е покупка на два микробуса втора употреба, които ще бъдат по-маневрени и по- икономични от досега използвания транспорт. За тази година е планирано пускането в експлоатация на утайниците за пречистване на отпадните води и газификация на използвания до момента автомобилен парк.

Стойност на инвестицията - 18 хиляди лева, от които 15 хил. лв. за покупка на транспортните средства, 1 хил. лв. за газификация на автомобилния парк и 2 хил. лв. за пускането на утайниците. Срок за изпълнение - 30.09.2001 г. Източник за финансиране - акомулирани собствени средства от реализираните печалби на предприятието.

2002 .

Обновление и м производственото оборудване в предприятието. Предвидена е доставка на нова поточна линия за производство на хляб тип ПХЯ - 25 от Русия, на стойност 55 хил. USD, с цел намаляване себестойността на готовата продукцията и увеличаване ефективността на производството. За пускането в експлоатация на новата поточна линия е необходимо преструктуриране и на използания до момента трафопост, чрез въвеждане в експлоатация на нов трансформатор от 340 кVА. - 60 хил. , от които 50 хил. лева аванс по доставката на поточната линия и 10 хил. лв. за преустройството на трафопостта. - 31.12.2002 . Източник за финансиране - собствени средства от реализираните печалби и привлечени средства чрез ползване на банков кредит.

За 2003 год.

Доплащане на остатъка по доставката на поточната линия и покупка на нова опаковъчна машина, необходима за нуждите на производството, поради очакващото се увеличение в ръста на производството през този период и изискванията на нормите, определящи подобен род производство. Стойност на инвестицията - 62 хил. лева, от които 60 хил. лв. за доплащане на поточната линия и 2 хил. лв. за покупка на нова опаковъчна машина. Срок за изпълнение - 30.06.2003 г. Източник за финансиране - собствени средства.

Размер на минималните инвестиции по направления и години /хил.лв/

Година

Покупка на ДМА

Реконструкция и обновление

Екология

Общо

2001

15000

1 000

2 000

18 000

2002

50000

10 000

60 000

2003

62 000

62 000

Общо

127 000

11 000

2 000

140 000

ß СТ

о настоящия момент дружеството се управлява от управител тоян Костадинов Дюлгеров. Общо заетите работници, служители и обслужващ персонал към 31.03.2000 год. са 105 души.

ерспективите за бъдещата организационно - управленческа структура, органи за управление и персонал се основават главно на предвижданото .

о отношение на персонала планирано откриване на нови работни места. сяка година по отношение на трудовите ресурси в макрорамката на дружеството е предвидено увеличение на персонала от около 3 души за всяка година.

2000 год. 2001 год. 2002 год. 2003 год.

Управленски екип 14 14 14 14

Работници и служители 91 94 97 100

ВСИЧКО: 105 108 111 114

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА

ПОКАЗАТЕЛИ в хил.лв.

1999 год.

м.ІІІ.2000 год.

2000 год.

2001 год.

2002 год.

2003 год.

Приходи от дейността

1341

341

1892

2450

3135

3790

Финансови приходи

6

3

3

1

2

Извънредни приходи

8

2

2

3

4

3

Разходи за дейността в т.ч.

Намаление на запасите

9

1

Разходи за материали

845

221

1382

1885

2500

3100

Разходи за външни услуги

55

13

90

120

134

162

Разходи за заплати

241

65

248

255

262

270

Разходи за соц. Осигуровки

148

30

91

94

96

99

Разходи за амортизации

9

2

8

7

11

10

Други разходи

13

2

21

24

29

33

Отчетна стойност

18

3

29

31

34

41

Разходи от основна дейност

1338

337

1870

2416

3066

3715

Резултат от дейността

3

4

22

34

69

75

Финансови разходи

1

2

4

9

6

Извънредни разходи

5

3

7

6

7

4

Финансов резултат

11

3

18

30

58

70

Нетен паричен поток

20

5

26

37

69

80

Рентабилност на приходите от

Основната дейност

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Рентабилност на разходите

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Рентабилност на приходите

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Ефективност на разходите от

Основната дейност

1,00

1,01

1,01

1,01

1,02

1,02

Ефективност на разходите

1,01

1,01

1,01

1,01

1,02

1,02

Ефективност на приходите

0,99

0,99

0,99

0,99

0,98

0,98

ОЧАКВАНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДА

2001

2002

2003

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ

х.лв

х.лв

х.лв

І НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2626

45

84

ІІ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

А Постъпления от оперативна дейност

1. Постъпления от клиенти

2450

3135

3790

2. Получени дебиторски вземания

3. Получени обезщетения от застраховане

4. Получени суми от осигурителни организации

5. Положителни курсови разлики

6. Други постъпления

3

4

3

Всичко постъпления от оперативна дейност

2453

3139

3793

Б Плащания за оперативна дейност

1. Плащания към доставчици

2005

2634

3262

2. Изплатени заплати

255

262

270

3. Изплатени осигурителни вноски

94

96

99

4. Изплатени данъци

5. Отрицателни курсови разлики

6. Плащания за услуги и за придобити активи

31

34

41

7. Други плащания

34

36

37

Всичко плащания от оперативна дейност

2419

3062

3709

В Нетен паричен поток от оперативна дейност

34

77

84

ІІІ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

А Постъпления от инвестиционна дейност

1. Постъпления от дивиденти

2. Постъпления от лихви

3

1

2

Всичко постъпления от инвестиционна дейност

3

1

2

Б Плащания за инвестиционна дейност

1. Покупка на финансови активи

2. Изплатени суми по финансов лизинг

3. Други плащания

18

60

62

Всичко плащания за инвестиционна дейност

18

60

62

В Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

-15

-59

-60

ІV ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

А Постъпления от финансова дейност

1. Постъпления от емисия на дялов капитал

2. Получени краткосрочни заеми

60

3. Други постъпления

Всичко постъпления от финансова дейност

0

60

0

Б Плащания за финансова дейност

1. Изплатени заеми

30

30

2. Изплатени лихви по заеми

9

6

Всичко плащания за финансова дейност

0

39

36

В Нетен паричен поток от финансова дейност

45

21

-36

V НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА45

84

72

VІ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА 1919

39

-12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целта на настоящият бизнес план е да обоснове необходимостта от извършване на планираните в него дейностти и мероприятия за предвидения тригодишен период, които ще доведът след себе си до една по-добра, ефективна и рентабилна дейност на производствения процес, извършван в “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград. Изпълнението на направената маркетингова стратегия относно бъдещата дейност на предприятието в различните й аспекти и главно по отношение на продуктова, ценова, пласментна, социална, екологична политика и др. и реализация на предвидените инвестиции и инвестиционни намерения ще позволят на фирмата адекватно да реагира на промените в макро и микроикономическата среда в този отрасъл и в сектора като частност.

Отчетен е и факта, че при изпълнението на поставените задачи в проекта ще се повиши конкурентноспособността на предприятието в бранша и ще се намалят възможностити за развитието на нелоялната конкуренция, която на този етап е огромна по размери.

Предвидените инвестиции в разработката ще доведат до оптимизиране на производствените мощностти и до разширяване на капацитета им, което пък от своя страна ще даде отражение и върху социалният елемент в политиката на фирмата. За тригодишния период на дейност в структурата на персонала е предвидено увеличение на средносписъчния брой на заетите в производствения процес с по около 3 души за всяка година.

Стремежът в политиката на предприятието, разработена в настоящия бизнес план е насочен и към овладяване на факторите, влияещи върху негативния резултат от някой дейностти и към извеждане от кризисното им състояние чрез преливане от другите дейностти с цел извеждането им към по-добър финансов резултат в края на тригодишния период.

Предвидените действия, мероприятия, инвестиции и намерения са изложени в разработката, съобразно характеристиките на пазара и са съобразени с непрекъснато променящите се фактори, определящи среда-та в която дружеството развива своята дейност, отчитайки дори и факта за смяната на собствеността в предприятието от Общинска в смесена или изцяло в частна.

1

Персонал, анга-жиран в търгов. дейност - 4 раб.

Персонал, ангажиран в производствотдо


 
уебсайт на изплащане     Referatite.info    
 

Copyright © 2014 Уеб дизайн от ВИБ Сълушънс ООД. Всички права запазени.
 

Връзки: бизнес каталог · Здравен Център · за реклама