Реферати
Доклади
Курсови работи
Дипломни работи
Есета
Лекции
... и много други документи

 

 

 
       
Back to Referatite.com     ИзтеглиСтратегически план на ДЗИИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Стратегически план на ДЗИ

Курсова работа

Изготвили:

Варна '99

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Мисия на ДЗИ

II. Анализ на средата

1. Икономическа среда

2. Политико - юридическа среда

3. Социална среда

III. Анализ на вътрешната среда

IV. Организационна структура и персонал

V. SWOT Анализ

VI. Стратегия и стратегически алтернативи

VII. Приложения

Държавният застрахователен институт - ДЗИ” е съэдаден през 1946г., под ведомството на Министерството на финансите, като единна органиэация эа осъществяване на държавен монопол над застраховането. Обединява всички, съществуващи до тогава, български застрахавателни дружества, каси и фондове.

ДЗИ започва да организира имуществено и лично застраховане, изплаща обезщетения за унищожено застраховано имущество от стихийни бедствия и нещастни случаи и застрахователни суми по лично застраховане. През 1962г. общия брой на застрахованите по лично застрахонване достига 1 062 300. Застрахователна защита към 1974г. получават и 99% от имуществата на ТКЗС, АПК, кооперациите, по-голяма част от имуществата на обществените организации и гражданите.

Към 1968г. се развива широка мрежа от 29 окръжни (вече областни) и 56 районни клонове във почти всички по-големи градове и 19 инспектората.

По данни на Министерството на финансите, впериода 1946- 1989г., активно се е подпомагало т. нар. социалистическо строителство със свободните средства и печалбата от застраховането.

Характерен момент в развитието на застраховането в Р. България, след 10.11.89., беше лицензирането на застрахователните дружества. “Държавният застрахователен институт - ДЗИ” ЕАД получи лиценз за Животозастраховане с Разрешение №2 от Националния съвет по застраховане от13.05.98.г.

В съответствие с изискванията на Закона за застраховане през февруари 1998г. от “Държавният застрахователен институт - ДЗИ” бе учредено ново дружество “ДЗИ - Инвест” ЕООД. Освен това се извърши и обособяване на дейността по неживотозастраховане на ДЗИ в самостоятелно дружество, което след лицензирането си започна самостоятелна дейност от 1 юни 1998г. под името “ДЗИ - Общо застраховане” АД като естествен продължител на 52 годишната дейност на ДЗИ ЕАД по общо застраховане.

Във връзка с приемането с приемането но Закона за допълнителното пенсионно осигуряване и Законо за частните пенсионни фондове, ДЗИ АД придоби най-големият дял от “Бългаски пенсионен фонд” АД , за да отговори на бързото преструктуриране и радикалните реформи в икономическата и осигурителната система.

Процедурата за приватизация на ДЗИ бе открита на 12 ноеври 1999г. с решение на Агенцията за приватизация, въпреки че за приватизация на ДЗИ се заговори още през 1996г. Икономическите и политически сътресения настъпили през 1997г. забавиха значително процедурата.

Експерти от Агенцията за приватизация смятат, че най-важната, а и най-трудна задача пред тях ще бъде изготвянето на оценката на ДЗИ. Ще трябва да се определи реалната стойност не само на материалните активи на компанията, но и на ноу-хауто и на изключително силните и позиции на българския застрахователен пазар. Обективна оценка на всичко това може да се даде чак през март 2000г., когато ще станат известни финансовите резултати на ДЗИ.

Към днешна дата холдингът притежава 100% от: “ДЗИ- инвест”, “ДЗИ-консулт”, “ДЗИ-лизинг” и “ДЗИ-отдих и туризъм”; 40% от: “Български пенсионен фонд”; около 15% от ЦКБ(Централна кооперативна банка); както и 9,5% Пощенска банка, 9% от Общинска застрахователна компания, 4% от Нефтинвестбанк. В скоро време се очаква и закупуването на близо 90% от застрахователно дружество “Армеец”.

Моментът за обявяване на процедура по приватизация, според експерти от Агенцията за приватизация и ръководството на ДЗИ, е избран удачно, тъй като Компанията е във възход и цената й се вдига. През 1999г. дружеството има забележителен напредък - особено при автомобилното застраховане и застраховките на отговорности. В края на тази година със сигурност може да се твърди, че ДЗИ е повишил пазарния си дял. Експерти от частните застрахователни дружества смятат,че ДЗИ може да бъде продаден за над 30 млн. долара, най-късно до края на 2000г.

Официалното си намерение за закупуването на ДЗИ до момента са заявили гръцките застрахователни компании “Етники” и “Интерамерикан”, както и германската “Алианц” и компанията ТВА, коята наскоро придоби основния пакет акции, от другия държавен застраховател - Булстрад.

I. Мисия на ДЗИ

Промяната в икономическия живот , след 10.11.89г., постави ДЗИ в много трудни условия. В продължение на 43г., той бе единственото застрахователно дружество в Р. България, абсолютен монополист на застрахователния пазар. Възникващите нови стопански отношения и философия, съвсем естествено трябваше да доведат до бързо преструктуриране и най-вече до разнообразяване на основния пакет застрахователни услуги. Закъснелият опит на българската икономика да заеме, след неуспелия стопански “скок” и 45 годишното забвение, полагащото й се място сред останалите силно развити и напреднали икономики, доведе до обособяване и използването на нови и непознати до сега на нашия пазар стратегии за привличане на клиенти - бонос системата при разсроченото изплаща на застрахователната полица от клиентите, по -активното и динамично използване на застрахователните агенти, разширяването на застрахователния пакет и т. н.

Възникващата конкуренция (ЖСК “Феникс”, “Витоша - живот”, “България АД”) , забавената законодателна регламентация на застрахователната дейност, “лошото” състояние на икономиката и периодичнити кризи забавиха значително превръщането на ДЗИ в модерна, изградена по западен образец институция на застрахователния пазар.

Благодарение на дългогодишните традиции в застраховането, на изключителния опит и рутина на работещите в системата - през 1998г. ДЗИ окончателно узакони лидерството си на българския застрахователен пазар. Философията на ДЗИ за бързо, вежливо и професионално обслужване, съчетано с най-изгодните условия за клиентите, не

можеше да не даде резултат.

Финансовата сигурност, гарантирана от държавата привлече през 1997г. много граждани и фирми . ДЗИ е единственото българско застрохователно дружество реално презастраховано в най-големите германски застрахователи.За 1998г. реализираната печалба от Животозастраховане и Имуществено застраховане е около 1000000000лв. Във Варненска област на професионалиэма и сигурността на ДЗИ се довериха водещи фирми като “Димят АД”, “Летище Варна ЕАД”, “Златни пясъци АД”, “Полимери АД” и много други.

III. Анализ на средата

1. Икономическа среда

 • Сега съществуващите застрахователни дружества в България са прекалено много за свития пазар, поради това се очаква през 2000г. той тотално да се преструктурира. При наместването на по-мощна застрахователна компания много от по-малките дружества са застрашени от фалит. Затова те търсят начин да бъдат продадени или приватизирани.

 • Основните конкуренти на ДЗИ на българския застрахователен пазар, към 1999г., са “България АД”, ЖСК “Феникс”, “Витоша АД” и “Алианц България Холдинг”. От тях най-големия и переспективен, пряк конкурент за ДЗИ е “Алианц България Холдинг”. Имайки подкрепата на немски капитали, както и по-големият опит и авторитет на чуждестранния инвеститор “Алианц” може да застраши лидерската позиция на ДЗИ ЕАД в областта на Животозастраховането. Не е изключено “Алианц” постепенно да погълне голяма част от малките дружества. Така в България е вероятно да се оформи една могъща застрахователна компания - “Алианц” и множество по-малки, които ще бъдат свързани с нея. По този начин българският застрахователен пазар може да се върне към почти пълен монопол - такъв, какъвто бе преди десет години, когато единствен застраховател бе ДЗИ. Това със сигурност ще увеличи цените на застрахователните услуги, които в сравнение със наложените в почти цяла Европа, са ниски. Заплахата за “ДЗИ - Общо застраховане” АД, според Съвета на директорите, е много по-сериозна. Основна причина затова е приключващият процес на раздържавяване на големите, структороопределящи предприятия и дружества, имащи огромно значение за безкризисното функциониране на българската икономика. Някои от тях са обявени в ликвидация, към други няма инвестиционен интерес, а при трети - натоварени са само малка част от мощностите. Всичко това води до загуба на важни клиенти, а поради ниския капиталооборот и развитието предимно на дребния семеен бизнес, тя не може да бъде компенсирана и преодоляна дори и чрез рязко увеличаване мащаба и обема на сключваните стопански застраховки.

 • В сравнение с 1997г. пазарният дял на “ДЗИ -Общо застраховане АД” е нарастнал до 28% (прираст с 8%), което ни дава основание да смятаме, че ДЗИ все още е достатъчно конкурентоспособен и има достатъчно потенциал (финансов, кадрови, технически), не само да запази текущия си пазарен дял, но и да го увеличи.

 • Във Варненска област клиенти на ДЗИ са “Полимери АД”, “Златни пясъци АД”, “Юкос петролиум АД”, “Летище Варна ЕАД”, “Експресбанк АД”, “Първа инвестиционна банка АД” както и много други дружества, които придават специфичния облик на града, който така добре познаваме. Политиката на “ ДЗИ - Общо застраховане АД” ще бъде изцяло насочена, не само към запазването на текущите си клиенти, но и към привличането на нови. Подновяването на правните взаимоотношения с “Варненска корабостроителница АД” , коректен и дългогодишен клиент на ДЗИ, са само въпрос на време.

 • Същевременно обаче ръководството на ДЗИ полага много усилия да се утвърди като масов застраховател за българското общество. Въвеждат се непрекъснато нови по-изгодни за масовия потребител клаузи и тарифи по изградения застрахователен портфейл, полагат се неимоверни усилия той да бъде съобразен с най-новите световни стандарти и естествено с българското законодателство.

 • В областта на Животозастраховането, извършените законови промени в областта на здравеопазването инспирираха интереса на много граждани и фирми, към здравните застраховки предлагани от ДЗИ ЕАД. Установи се трайна тенденция на търсене, от страна на работодателите, на тези застраховки в пакет с други продукти.

2. Политико-юридическа среда.

 • В края на 1998г. макроикономическата среда в България се стабилизира след разрушителната финансова и социално-политическа криза от 1997г. Наблюдаваха се оптимистични резолтати от въведената икономическа политика, основана на принципите на валутния борд: фиксиран валутен курс и строга фискална политика. Реализираните изключително ниски нива на инфлация - 0,96% , се увеличиха незначително през първото тримечие на 1999г. Лихвените проценти също се характеризираха с относителна стабилност (средната годишна стойност на основния лихвен процент през първата половина на 1999г. беше около 4,5%).

 • Формиралата се, през цялата 1998г. и в началото на 1999г., тенденция към увеличаване дела на частния сектор във формирането на БВП беше рязко нарушена от конфликта в остатъчна Югоспавия. Затворени бяха основните транспортни канали за българския износ към страните на ЕС. Затвореното корабоплаване по река Дунав доведе до съкращаване на произведения обем стоки и услуги, което съвсем естествено се отрази на заетостта. Единствено отраслите "Финанси, кредит и застраховки “ и “Строителство “ запазиха относителното си тегло в БВП. В резултат българската икономика вместо прогнозираните темпове на растеж от 6-8% постигна 4 - 4,5%. В бюджета за 2000г. правителството залага 3,5% инфлация, в опит да изпусне “напрежението” от изпадналата в стагнация икономика.

 • Освен външните икономически фактори, въвеждането на тежко за Животозастраховането данъчно облагане на застрахователите в размер на 7% данък върху премийните приходи повлия върху дейността в отрасъла. Това доведе до ниска рентабилност дължаща се, на нерационална раздробеност, тясна капиталова база на дружеството, високи административни-стопански разходи, влошаващи се технически резултати. На този фон обособяването на дейността по неживотозастраховането премина гладко и на добро професионално равнище, което все пак не изключва възможността от бъдещи сътресения.

 • Хиперинфлацията от 1997г., обезценила всички спестявания и средства, се усети с лаг от една година през цялата 1999г. Създадената психоза и пренагласа в отношение на мисленето и въздържане от дългосрочни и спестовни продукти в голяма част от населението, рефлектира върху застрахователната дейност. Азиатската и Руската кризи, спада в цените на основните горива, както и започналите през март бомбардировки също оказаха своето влияние върху икономиката като цяло и нагласата на отделния човек.

3. Социална среда

Населението е основен фактор за развитието на производителните сили. В това отношения най-голямо значение имат броят на населението и на трудовите ресурси, тяхната квалификация, образователен ценз, професионална подготовка, биологическата, половата и възрастовата структура, както и традициите и производствения опит и трудовите навици на отделните народностни групи, психологическите им особености и други.

През 1996г. населението на България е 8 339 800 души. Намаляването му се дължи на отрицателния естествен прираст и отрицателния механичен прираст.

Изселват се главно млади хора, эа да търсят професионална и житейска реализация в други по-развити икономически държави. Те съставляват невъзвратима загуба на переспективни и амбициозни кадри за българската икономика, тъй като притежават висок образователен ценз и професионална подготовка. Освен това продължилите изселвания на млади хора, поради засилената индустриализация през 60-70те год.,от селата и малките градове силно влошиха възрастовата структура на населението в някои части на страната. Това се отразява особено неблагоприятно за фирми, които изграждат мрежа от клонове и филиали в страната.

Според данни от 1996г. населението, което се намира в трудоспособна възраст възлиза на 56.9% от общия брой. Това очертава тенденцията на намаляване на относителния дял на населението под трудоспособна възраст в полза на населението в над трудоспособна възраст (18.6% към 24.5%). По принцип населението в над трудоспособна възраст, при очерталата се зависимост - младите хора да напускат страната - крие особен потенциал. Опитът и квалификацията на по-старите, макар те да не притежават практически знания за новата действителност, може да се окажат много ценни в годините на преход.

Важно е да се отбележи, че в процеса на труда човек се развива като личност и като главна производителна сила на обществото. Същевременно обаче, материалните и духовни ценности на отделния човек са поставени на изпитание от обществото.

Хиперинфлацията от 1997 г., довела до рязко обезценяване на лева и спестяванията, непрекъснатото увеличение на стоките и услугине, имаше катастрофални последици за българската икономика. Кризите разтърсили Близкия Изток и Русия, съпроводени с намаляване цените на основните горива ( петрол и газ ), поставиха почти непреодолими бариери пред износа ни, традиционно ориентиран към големия руски пазар.

Политиката на строга фискална дисциплина, увеличаване на данъците и таксите, фиксирането на лева към марката съпровождаха въвеждането на валутен борд в България. Закъснялото, и поради това безмилостно, раздържавяване на промишлените мощности доведе до драстичен спад на производството и масова безработица, особено в по-малките населени места . Бавно “умиращото” селско стопанство в тези райони затвори омагьосания кръг на стагнацията в икономиката. В тази специфична икономическа и социална реалност ДЗИ започна да разработва и прилага специфични методи и похвати за изграждането на нови взаимоотношения с настоящите и бъдещите си клиенти, означавани в широк смисъл с понятието демографска среда. За улесняване на анализите, поради специфични разлики в пазарното поведение и главно заради огромния обем, който се включва в демографската среда се налага условното й разделение на две групи: домакинства и фирми.

1. Домакинства - спокойно можем да приемем, че населението понесе най-тежките последици от икономическата криза. Фалитите на банките, обезценката на спестяванията, които хиперинфлацията смали до смешни размери, беэработицата и драстичното намаляване на доходите пробудиха недоволството на хората. Традиционните ценностти на българина - желанието за честен и смислен труд, вярата в бъдещето и взаимопомоща - сякаш останаха на заден план. Ежедневно в нашия бит ние се сблъскваме с последиците от това особено емоционолно състояние на отделния човек. По съществените от тях са следните:

 • мисленето в переспектива, спестовността, чувството за сигурност и социална защита изчезнаха от всекидневието ни .

 • безработицата и ниските доходи безпрецедентно ограничиха социалната и икономическа активност на населението.

Най-силно те се отразиха на дейността на ДЗИ в областта на селското стопанство . Ниската рентабилност, остарелите схващания и разбирания създадоха почти непреодолими препятствия пред реализирането на предлаганите застраховки “Земеделски култури” и “Застраховки на животни”. Реализираните приходи през последните няколко отчетни периода бяха повече от символични и имаха значение единствено като показател за акумулирания пазарен дял.

2. Фирми

Икономическата криза от 1997г. имаше много тежки последици и за предприятията и фирмите, работещи на територията на страната. Някои от тях бяха принудени да преустановят дейността си или да я сведат до минимум. В резултат - рязко намаля капиталовата база и преките произвозствени ресурси, доверието във финансовите институции се срина, промени се и психологията на хората, занимаващи се с бизнес. Ръководителите на предприятията вече предпочитат да разработят, “изстискат”, зовоювания пазарен сегмент и да излязат от отрасъла, страхувайки се от нови икономически сътресения . Именно тази промяна в настроенията и нагласата на хората, вземащи решения в областта на едрия и дребен частен бизнес, се оказва основната пречка пред дейността на ДЗИ . Липсата на оборотни средства или нежеланието на предприемачите да вложат финансов ресурс за застрахователно осигуряване на дейността си е проблем номер 1 за ДЗИ.

IV. Анализ на вътрешната среда

“Държавен застрахователен институт - ДЗИ” ЕАД формулира и прилага своята счетоводна политика в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Закона за застраховането и другите нормативни актове, които произтичат от него. Доколкото това не противоречи на националното законодателство, счетоводната политика на Дружеството е съобразена и с изискванията установени в Директивата на Европейския съюз за счетоводните отчети на застрахователните организации от 1983 г.

Вземанията по застраховки представляват частта от презастрахователите в стойността на заделените от Дружеството застрахователни резерви, вземания по доброволно и задължително застраховане от клиенти, както и вземания от други застрахователи в хил.лв.

Паричните средства представляват наличности по разплащателни и други текущи банкови сметки и налични парични средства в касата на Дружеството. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута по заключителния курс на Българската народна банка към 31.12.1998 г.

Срочните депозити в банки не са представени като парични средства, а като инвестиции.

Дълготрайните материални активи представляват недвижими имоти, заеми и права за строеж, както и транспортни средства, оборудване и стопански инвентар с обща балансова стойност 39,999,000 хил.лв., от които 7,409,000 хил.лв са за инвестиционни цели и същите не се използват за административни нужди.

Като дългосрочни инвестиции Дружеството е инвестирало 13,651,294 хил.лв. в капитала на други търговски дружества, в т.ч. дъщерни и асоциирани, които са отчетени по цена на придобиване.

Значителна част от акциите и дяловете на тези дъщерни и асоциирани предприятия не се търгуват публично и ръководството е извършило преглед на стойността на инвестициите чрез анализ на финансовото сътояние на предприятията, в които е инвестирано и оценка на дела на Дружеството в собствения капитал на тези предприятия.

Инвестициите на застрахователно-техническите резерви са представени на обща стойност 77,649,332 хил.лв. Тези инвестиции представляват гаранции за покриване на застрахователните резерви (в размер на 75,894,957 хил.лв.) съгласно чл. 52 от Закона за застраховането.

Застрахователно-техническите резерви са инвестирани в следните активи:

 • Валутни и левови облигации по ЗУНК на обща стойност 35,877,515 хил.лв. Валутните облигации по ЗУНК са преоценени в края на годината и ефекта от преоценката е представена в отчета за приходи и разходи.

 • Краткосрочните ДЦК на стойност 7,899,500 хил.лв. са оценени по цена на придобиване, включваща и начислената до момента на покупката лихва.

 • Ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса са в размер на 2,468,405 хил.лв. Класифицирани са като краткосрочни инвестиции и са оценени по борсовата им стойност.

 • Дългосрочни облигации по ПМС, депозити и заемите по застраховки “Живот” на обща стойност 31,403,912 хил.лв. са представени по цена на придобиване.

Задълженията по застраховки представляват задължения към клиенти, възникнали по случайни поводи, задължения по пасивно презастраховане, задължения към застрахователни агенти и посредници, към трети лица и други, възникващи в хода на текущата стопанска дейност.

Застрахователните резерви са заделени, съгласно действащата нормативна уредба в страната.

Приходи от застраховане се признават при получаване на паричните средства.

Приходи от лихви по депозитите в лева и държавните ценни книги са начислявани текущо, независимо от момента на тяхното получаване.

Приходи от наеми се начисляват при възникване на вземането. За тези сделки Дружеството е регистрирано по Закона за ДДС, считано от 01.12.1998 г.

Приходите от инвестиране на застрахователни резерви са представени в отчета за приходи и разходи с нетният им размер.

Дружествата от Групата са инвестирали 4,151,293 хил. лв. В капитала на други търговски дружества, в това число и в асоцирани дружества, които са отчетени по цена на придобиване.Съгласно в българското счетоводно законодателство, считана от началото на 1998г., дългоскочните инвестиции

Следва да бъдат преоценявани до тяхната справедлива стойност. Значителна част от акциите и дяловете на тези дъщерни и асоциирани дружества не се търгуват публично и ръководството на Групата не разполога с пазарна информация за въэможната им справедлива стойност. Поради това ръководството е иэвършило преглед на стойността на инвестициите , чрез анализ на финансовото състояние на предприятията, в които е инвестирано и оценка на дела на дружеството в собствения капитал на тези предприятия. Врезултат на този анализ, ръководството счита, че стойността, по която дългосрочните инвестиции са представени в баланса, не се отклоняват съществено от предполагаемата им справедлива стойност.

През текущия и през преходни отчетни периоди срещу дружествата от Групата са заведени значителен брой съдебни дела във връзка с изплащането на обезщетения по скючени застраховки. Към 31 декември 1998г. предявените искове за застрахователни обезщетения са представени като Резерви за предстоящи плащания и са оценени за 3 435 887 хил. лв. Основавайки се на предишния опит от разрешаването на подобни съдебни спорове, ръковотството на Групата счита, че заделените резерви са достатъчни за покриване както на главниците, така и на лихвите по обезщетенията, които съда би признал в полза на съответния ищец. Достатъчността на заделените резерви може да бъде потвърдена при окончателното решаване на съдебните спорове.

Дружествата от Групата са в процес на внедряване на план за оценка на състоянието на съответствието но конпютърните системи, както и впроцес на определяне на размера и планиране на разходите, които следва да се имат в предвид за пълното решаване на този проблем. Основавайки се на своите познания за конпютърните системи, ръководството счита че същите са в съответствие с изискванията за безпроблемно преминаване към 2000г.

През 1998г. Предприятието - майка е загубило контрол върху дъщерното дружество Пенсионен фонд АД. В консолидирания отчет не са представени резултатите от дейността на това дружество до датата, на който контрола е загубен, тъй кото ръководството на Предприятието - майка е преценило, че ефектът от това би бил несъществен и същото няма намерение да възстановява контрола на дружеството в близкото бъдеще.

Вземанията по застраховки представляват част от презастрахователите в стойността на заделените от Дружеството застрахователни резерви.

Паричните средства представляват наличности по разплащателните и други текущи банкови сметки и налични парични средства в касата на Дружеството. Паричните средства в чуждестранна валута са оценени по заключителния курс на БНБ към 31.12.1998г.

Краткосрочните инвестиции са придобити на вторичен пазар и са оценени по цена на придобиване. Като краткосрочни инвестиции са представени и корпоративните ценни книжа, които са оценени по борсова стойност към 31.12.1998г. Резултатът от преоценката е представен в отчета за приходите и разходите. Инвестиции на стойност 16 321 325 хил. лв. са представени в раздел Инвестиции на застрахователно-техническите резерви. Те представляват ДЦК и банкови депозити за покриване на застрахователните резерви в размер на 16 309 358 хил. лв.

Дългосрочните корпоративни ЦК са оценени по цена на придобиване. Дългосрочните инвестиции, които представлява ДЦК са оценени по тяхната пазарна цена към 31.12.1998г.

Приходите от застраховане се признават при получаване на паричните средства. Приходите по лихви по депозитите в лв. и от ДЦК са начислявани текущо, независимо от момента на тяхното получаване.

V. Организационна структура и персонал

Схематично представена, организационната структура на ДЗИ изглежда по следния начин:

Централно управление

1. Управител

2. Главен счетоводител

 • Юристконсулт

3. Ръководител на направление

4. Главен експерт

5. Експерти

6. Главни агенти

7. Агенти

Централното управление на ДЗИ включва директори на дирекции, както и трима изпълнителни директори, които образуват Борда на директорите. ЦУ е най-висшият ръководен орган в системата на ДЗИ и притежава неограничени функции.

Ръководителите на направления( Имуществено, Автомобилно, Селскостопанско, Морско, Транспортно и Животозастраховане). Те прилагат решенията на ЦУ и следят за тяхното изпълнение.

Главните агенти и агентите изграждат т. нар. външна мрежа на компанията.

Стремежът на ДЗИ е да им се осигури по-голяма свобода на действие, която съвсем естествено да не излиза от рамките на закона и добрите нрави.

В момента в ДЗИ работят 2145 души. Подборът на нови работници се извършва, съобразно специфичните особености на бъдещата им длъжност, тяхната квалификация и образователния им ценз. За момента ръководството на ДЗИ не прилага специфични мероприятия за подбор на персонала.

VI. SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ:

1. Голямо разнообразие от предлагани застрахователни продукти

2. Рутината, опита и професионализма на работещите в ДЗИ

3. Богатия опит и вече изграденото доверие у клиентите

4. Стабилност и финансова сигурност, гарантирана от заделените резерви

5. Широко застрахователно покритие(покрити рискове от предлаганата полица)

6. Надеждна и сигурна презастрахователна програма

СЛАБИ СТРАНИ

1. Тромава организационна и контролна система, поради големият брой клонове в страната

2. Относително слабото познаване на предлаганите застрахователни продукти от потребителите, дължащо се на слаба рекламна

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

1. Разработването на нови застрахователни продукти с широко приложение

2. Осигуряването на пълна застрахователна закрила на фирми и граждани, съобразена с техните предпочитания и възможностти

ЗАПЛАХИ

1. Силната конкуренция на чуждите застрахователни компании на застрахователния пазар

2. Продължаващото обедняване на населението

VII. Стратегии и стратегически алтернативи

През 2000г. усилията на ДЗИ ще бъдат насочени към запазване на достигнотото равнище в обстановка на силна конкуренция и динамичен пазар, като се взема под влияние факта на навлизане на чуждестранниастрахователи на българския пазар. Извършената деноминация на лева ще бъде ново предизвикателство за животозастраховането. Амбициите на ДЗИ са свързани с изграждането на нов качествен портфейл от ефективни застраховки, като се разчита на квалифицираната и активна работа на служителите, както и на доброто име и на спечеленото доверие, пред клиентите.

Общото застраховане на ДЗИ за 1998г. съвсем закономерно възстанови лидерската си позиция на българския пазар, а през 1999/2000г.основните усилия на ДЗИ ще бъдат насочени към утвърждаване на постигнатото. Както бе упоменато по-горе, навлизането в България на чужди инвеститори, включително и в застраховането, поставят пред ДЗИ ЕАД и “ДЗИ - Общо застраховане” АД задачи от качествено ново естество, а именно ДЗИ да остане предпочитания застраховател на масовия клиент в България. Същевременно ДЗИ ще трябва да продължи да бъде пълноценен участник в международния застрахователен бизнес. Политиката, на която ще заложи ДЗИ, за привличане на корпоративните си клиенти(български или чуждестранни), ще бъде както винаги гарантирано обслужване по най-добрите съществуващи професионални стандарти.

Основните направления, по които ще продължи да работи Съвета на директорите, са:

 • максимална възможна удовлетвореност на клиентите

 • мотивираност на персонала

 • отлична финансова рентабилност и сигурност за акционерите на ДЗИ

 • Ако премийният приход се счита, за определящ степента на стабилност и просперитет за едно застрахователно дружество, то за ДЗИ ЕАД 1998г. беше много успешна. Дружеството постигна приходи от застрахователни премии в размер на 20 843 лв., което спрямо 1997г. дава прираст от 79,2% . Очакванията на Съвета на директорите са свързани с достигането на 100% прираст в периода 2000/2001г. В участието на отделните браншове в премийният подход се очаква увеличаване на относителното тегло на пенсионните и здравните застраховки, както и туристическите застраховки. За 1998г. делът им в премийният подход бе както следва:

 • смесено животозастраховане- 69% - здравно застраховане -2.1%

 • застраховки “Злополука” - 8,7% - пенсионно застраховане- 4,2 %

 • рисково животозастраховане -15,2% -туристически застраховки-1.8%

Този обем на премийния приход бе резултат от чувствителното нарастване на застрахователните суми, които по преценка на ръководството ще се запази в този обем до средата на 2000г.Въпреки рязкото намаление броя на новоскючените дългосрочни застраховки “Живот” , средната застрахователна сума се увеличи близо четири пъти в сравнение с 1997г. и достигна 642 000 лв., с тенденция плавно да намалее през 1999г. и първата тримесечие на 2000г.

Новосключените пенсионни застраховки бяха договорени за значително по-високи месечни пенсии, в резултат на което средният размер на месечната пенсия на новосключените застраховки се увеличи дванадесет пъти. Поради нарастващата конкуренция се очаква намаление на ставките по този тип застраховки рязко да спаднат до около 7% ( при сегашни стойности - 12,13% ), в резултат на което ще бъде увеличен текущия им обем.

По рисковите застраховки “Живот” удачно се оказа предлагането на нови продукти с гъвкави условия и широката популяризация на “ Тарифи в лева и валута”, които няма да бъдат изменяни драстично поне в следващия отчетен период, поради запазване на относително стабилен курс на основните валути.

Договорите по застраховки “Злополука” се сключваха за по-висока застрахователна сума като броят им нарастна плавно и се очаква да остане на тези равнища . Анализът на продажбите показа повишено търсене към застраховките “Злополука с медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс” и “Злополука на пътниците в обществения превоз”

Многократното нарастване на общия премиен приход по туристическите застраховки през 1998г., рязко спадна през 1999г. ( поради конфликта в остатъчна Югославия ), но очакванията на Съвета на директорите са свързани с въвеждането на два нави застрахователни продукта - “ Злополука на чужди граждани, временно пребиваващи в страната” и “Гости на хотела”, които ще бъдат въведени и популяризирани през туристическия сезон 2000/2001г.

През 1998г. Автомобилното застраховане отново зае водещо място по премиен приход сред браншовете от Общо застраховане, като относителното му тегло е 54%. Общият премиен приход достигна 30,3 млрд. Лв., като увеличението спрямо 1997г. е 43%. По доброволната застраховка Автокаско ръстът е на много задоволително равнище - 96%, като се очаква плавно вълнообразно движение до средата на 2000г., когато е запланувано опресняване на съществуващите и въвеждане на нови по-атрактивни клаузи и уславия.

По задължителната застраховка “Гражданска отговорност” въпреки изгодните технически квоти се наблюдава незначително увеличение, което до голяма степен се дължи на изострената конкуренция. Към този момент това е един от най-сериозните проблеми пред “ДЗИ - Общо застраховане” и за неговото решаване работят редица специалисти.

“Имущественото застраховане” в ДЗИ отбеляза положително развитие, като премийният приход за 1998г. нарасна с 281%. В тази насока усилията на ръководството ще са насочени към увеличаване на текущия премиен приход, тъй като относителният дял на резултата от имущественото застраховане в Общото застраховане е 50,3% и поради тази причина е от съществено значение за дейноста на “ДЗИ - Общо застаховане” АД.

1998г. бе трудна и протериворечива за Транспортно застаховане в ДЗИ. Събраните премии са в размер на 923.5 млн. лв., което е с 13.6% по-малко за 1997г. За преодоляване на тези неблагоприятни тенденции, в края на 1999г. бяха предприети мерки, а в търсене на нови сфери за бизнес бяха разкрити два специализирани сектора -по Морско и по Авиационно застраховане .

Нараства актуалността на застраховките за Отговорности и Финансови рискове. Приходът от тях до средата на 1999г. възлезе на 427 млн. лв. Переспективите и за двата вида застраховки са много добри и поради тази причина ще бъдат обновявани клаузите и условията им при законодателни промени до достигане на максимална изгода за клиентите.

През 1998г. Презастраховането претърпя развитие и в двете му форми: пасивно и активно. Директните имуществени застраховки, срещу пожар, природни бедствия и прекъсване на производството са презастраховани чрез ексцеслосов договор с водещите световни презастрахователи. Поради тази причина постановките на презастрахователните договори на ДЗИ по “Електроника “, “Карго” и “Земеделски култури” ще бъдат запазени в близките няколко отчетни периода. За началото на второто хилядолетие ДЗИ има готовност за реализиране на ефективни факултативни презастраховки. В този период ще бъде осъществено и активно презастраховане по седем застрахователни бранша чрез договори с пет български застрахователни компании, като прихода от активното презастраховане вероятно ще възлезе на 732 млн. лв.

В по-далечна переспектива, ДЗИ е започнал процес на преструктуриране, за по-нататъшното усъвършенстване , оптимизиране и диверсифициране на презастрахователните програми във всичките им аспекти, като гарант за финансовата сигурност и просперитет на Дружеството.

1


 
уебсайт на изплащане     Referatite.info    
 

Copyright © 2014 Уеб дизайн от ВИБ Сълушънс ООД. Всички права запазени.
 

Връзки: бизнес каталог · Здравен Център · за реклама